ER:3367144 Sayılı II. Grup Maden Sahası İhale İlanı

 

 

T.C.
ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI
MADEN İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN:

           Konu: İhale ilanı

           3213 Sayılı Maden Kanununun hükümleri uyarınca hukuki durumu sona eren İstanbul ili dahilindeki ER:3367144 sayılı II. Grup maden sahası ihale edilmek üzere Maden Kanununun 30 uncu maddesine göre 20/06/2018 tarihinde ihale edilmek üzere ilan edilecektir.

1- ER:3367144 sayılı sahanın koordinat dökümleri, alanı ve ihale tarihini içeren liste, Genel Müdürlük internet sayfasında en az on beş gün önce ilan edilecektir.
2- ER:3367144 sayılı saha için başvurular sahanın ihalesinin yapılacağı tarihte saat 13:30-14:00 arasında Maden İşleri Genel Müdürlüğü, Konferans Salonunda İhale Komisyonuna doğrudan yapılacaktır. Posta veya diğer yollardan yapılan başvurular geçersiz sayılacaktır.
3- İhalesi yapılacak ER:3367144 sayılı sahaya yapılacak başvurularda teklif mektubu ve geçici ihale teminatını ayrı ayrı kapalı zarflar içinde, diğer müracaat evrakları ile birlikte başka bir zarfa konulacaktır. Teklif mektubu konan zarfın üzerine müracaatçının TC kimlik no’su veya vergi no’su ile “teklif mektubudur” yazılacaktır. İhale teminatı konan zarfın üzerine müracaatçının TC kimlik no’su veya vergi no’su ile “ihale teminatıdır” yazılacaktır.
Teklif mektubunun ve ihale teminatının konduğu zarfla birlikte diğer müracaat evraklarının konduğu zarfın üzerine Gerçek kişiler için, ihale edilecek sahanın İli, Erişim No, Müracaatçının Adı Soyadı, T.C. Kimlik No, Tüzel kişiler için ihale edilecek sahanın İli, Erişim No, Ünvanı, Vergi No, Vergi Dairesi, varsa Vekilin Adı Soyadı, T.C. Kimlik No bilgilerinin yazılması gerekmektedir.
4-İhale teminatı teklif edilen ihale bedelinin %20’sinden ve taban ihale bedelinden az olamaz.
5- İhaleler kapalı teklif ve açık artırma usulü ile yapılacaktır. 
6- Başvurular Maden İşleri Genel Müdürlüğünce değerlendirildikten sonra;
a) Sahaya başvuru yapılmaması halinde yeniden ihale edilecektir.
b) Kapalı teklifi Genel Müdürlükçe belirlenen taban ihale bedelinden az olan müracaatlar değerlendirmeye alınmayacaktır.
c) Sahaya bir ya da birden fazla müracaat yapılmış ise; İhale ilan edilen tarih ve saatte Maden İşleri Genel Müdürlüğü, Konferans Salonunda yapılarak sonuçlandırılacaktır.
d) Yapılan ihale sonucu; İhaleyi kazanan müracaatçı kendisine tanınan süre içerisinde teklif ettiği ihale bedelini ilgili yere yatırmak zorundadır. Aksi halde ruhsat hakkını kaybeder ve ihale teminatı irad kaydedilir. İhale bedelini yatırma süresi içinde İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı ve ihale sonucu ruhsat almaya hak kazanan arasında çevre koruma ve alt yapı yatırımlarını gerçekleştireceğine dair akdedilmiş olan protokolü Genel Müdürlüğe tevdii etmekle yükümlüdür.
e) İhale bedelini süresi içerisinde yatıran ilgiliye şartnamede belirtilen diğer yükümlülüklerini yerine getirmesi için iki aylık süre verilir. Yükümlülüklerini yerine getiren talep sahibi ruhsat almaya hak kazanır. Aksi halde ruhsat hakkını kaybeder yatırılan ihale bedeli iade edilmez ve saha yeniden ihalelik saha konumuna getirilir.

7- Müracaatçıların, ihale şartname bedeli olan 600,00 TL’yi Vakıfbank “Banko Önü Tahsilat”, İnternet Bankacılığı”, “Call Center” ve “ATM” tahsilat yöntemlerinden herhangi birini kullanarak yatırmaları gerekmektedir. İhale Şartnamesi Genel Müdürlük internet sayfasında yayınlanacaktır.

 

Ek-1) Ruhsat İhale Müracaat Formu

Ek-2) 04/06/2018 Tarihinde Askıya Çıkarılan İhalelik Sahaların Koordinatlı Listesi

Ek-3) Erişim:3367144 Sayılı II. Grup (A) Bendi Sahanın İhale Şartnamesi