Maden Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı TBMM Genel Kurulu’nda Kabul Edilerek Kanunlaştı

Tüm Haberler

01 Şubat 2015 saat 10:00TBMM Genel Kurulu’nda yapılan açık oylamada kullanılan 214 oydan 211 kabul, 3 ret çıktı. Bu sonuçla tasarı kanunlaşırken, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanımız Sn.Taner Yıldız, çalışmalara destek veren milletvekillerine ve komisyon çalışanlarına teşekkür etti.

 

 

 

3213 sayılı Maden Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ile aşağıda çerçeve madde bazında ana başlıkları belirtilen hususlarda değişiklik yapılması amaçlanmaktadır:

MADDE 1- Maden Kanununda VI. Grupta yer alan ‘Radyoaktif Mineraller ve diğer radyoaktif maddeler’ IV. Grup içine alınarak maden gruplarında sadeleşme sağlanmıştır.
MADDE 2- Tanımlar maddesi olup, maden ruhsat harçları, ruhsat teminatları kaldırılacak, tek bir “ruhsat bedeli” adı altında bir bedel alınacaktır. Bu bedelin %70’i genel bütçeye yatacak, %30’u ise çevre ile uyum çalışmalarında kullanılmak üzere alınacaktır.
MADDE 3- Mevcut durumda hiç bedel alınmayan ruhsat devirlerinde, devir tarihindeki ruhsat bedelinin iki katı tutarında ‘devir bedeli’ alınacak, ruhsat devirleri Bakanlık onayı ile gerçekleştirilecektir.
MADDE 4- Madencilik faaliyetleri ile çakışan gerçek/tüzel kişilere ait yatırımlar da üç bakandan oluşan kurul tarafından değerlendirilerek hangisinin yapılacağına karar verilecek, bu kurul tarafından karar verilen yatırım giderlerinin tespiti ve tazmin esasları çıkarılacak yönetmelik ile belirlenecektir.
MADDE 5- II (a) Grubunda yer alan kalkeri kalsit, dolomit gibi madenler,   Maden Kanununda yer alan teşviklerden yaralanmayacaklardır.
MADDE 6- Teknik nezaretçilik kaldırılacak, daimi nezaretçiliğin ve bu Kanunla getirilen yetkilendirilmiş tüzel kişilerin görev ve sorumlulukları düzenlenecektir.
Mevcut Kanunda yer alan teminat sistemi kaldırıldığından teminat iratları da kaldırılmış, bu nedenle teminat iradı yerine idari para cezası uygulanacaktır. 
MADDE 7- Ruhsat sahiplerinin mahallinde tetkikleri engellemeleri halinde idari para cezası uygulanacaktır.
MADDE 8- Ruhsat sahiplerince sahalarından üretilen ve satılan madenin MİGEM’e beyan edilmemesi halinde uygulanan ceza yarı yarıya indirilecek, ruhsat dışında yapılan üretimde ise uygulanan ceza 3 katından 2 katına indirilecektir.
Mevcut Kanunda kamu kurum ve kuruluşlarının hammadde üretim izin belgesine dayalı olarak ürettiği malzemenin tüvenan ocak başı fiyatı üzerinden idari para cezası uygulanacaktır.
MADDE 9- Maden ruhsat harçları, ruhsat teminatları kaldırılacak, tek bir “ruhsat bedeli” adı altında bir bedel alınacaktır. Bu bedelin %70’i genel bütçeye yatacak, %30’u ise çevre ile uyum çalışmalarında kullanılmak üzere alınacaktır. 
Ruhsat taban bedelleri, arama ruhsatlarında 1.000 TL, işletme ruhsatlarında 10.000 TL olacaktır.
MADDE 10- Mevcut durumda 350 milyon TL olarak alınan Devlet hakkı yaklaşık 650 milyon TL’ye çıkacaktır.
Kıymetli madenlerde Devlet hakları uluslararası piyasalardaki fiyatlara endeksli hale getirilecektir.
İhale sözleşmelerinde hammaddenin ihaleyi yapan kamu kurum ve kuruluşunca karşılanmayacağı hükmünün bulunması halinde ihaleyi alana hammadde üretim izni verilecek, ancak bu hammaddeler için ihaleyi alandan Devlet hakkı ve çevre ile uyum teminatı alınacaktır.
MADDE 11- İlk müracaatla maden ruhsatı verilmeyecek, tüm maden ruhsatları ihale ile verilecektir.
Havza madenciliğine yönelik olarak ruhsatlar alan sınırlaması dikkate alınmaksızın birleştirilecektir.
Denizlerdeki kum çakıl için verilen ruhsatlar 20 hektara kadar verilebilecektir.
MADDE 12- Arama dönemleri geçişlerindeki iptal işlemleri kaldırılacak, Ön Arama, Genel Arama ve Detay Arama dönemi faaliyetleri ile ilgili olarak verilecek olan arama faaliyet raporları ve harcama kalemlerinin süresinde ve tam olarak verilmesi sağlanacak, aksi takdirde 30.000 TL idari para cezası uygulanacaktır.
Arama dönemleri ile ilgili proje, faaliyet raporu ve diğer belgeler yetkilendirilmiş tüzel kişilerce hazırlanacaktır.
MADDE 13- Maden işletme projeleri, yetkilendirilmiş tüzel kişiler tarafından maden mühendisi sorumluluğunda hazırlanacaktır. Proje eksikliğini tamamlamayanlara üç ay süre verilerek 20.000 TL idari para cezası uygulanacaktır.
İşletme ruhsatı alacaklara mali yeterlilik getirilecektir.
Ruhsatlar için verilen toplam süreler 60 yıldan gruplara göre 30, 40, 50 yıl olarak verilecektir.
Ruhsat sahibince, işletme ruhsatı yürürlük tarihinden itibaren üç yıl içinde Kanunun 7 nci maddesine göre alınması gerekli izinlerin getirilmemesi halinde iptal yerine idari para cezası verilecektir.
Belli süreler için üretim yapılmayan ruhsat sahalarına iptal yerine idari para cezası verilecektir.
MADDE 14- Maden işletmelerindeki faaliyetlerin daha etkin kontrolünün yapılabilmesi amacıyla İşletme Faaliyet Raporları Ocak ayı içinde verilecek, yapılacak denetimlerde işletme projesine aykırı faaliyette bulunulduğunun tespit edilmesi halinde üretim faaliyetinin durdurulmasına ek olarak 50.000 TL idari para cezası verilecektir.
MİGEM’e verilmesi gereken proje, faaliyet raporu gibi belgelerin yetki verilmiş tüzel kişiler tarafından yapılması ve faaliyetlerin projesine uygun yürütülmesinin izlenmesi sağlanacaktır.
Havza madenciliği kapsamında faaliyetlerin yürütülmesi için birden fazla ruhsatı içine alacak şekilde ortak bir proje hazırlanacak ve bu projeye göre faaliyetlerin yürütülmesi esas olacaktır.
Madencilik faaliyetlerinin yapıldığı alanlarda faaliyetlerin çeşitli nedenlerle yapılamaz duruma gelmesi halinde aynı ilde belirlenecek yeni alanlara ruhsatların taşınması sağlanacaktır.
MADDE 15- Maden ruhsat sahasının cinsi, rezervi, bulunduğu bölge, tenörü, istihdam, yatırım, ülke ihtiyaçları ve benzeri hususlar dikkate alınarak şartnamelerde açıkça belirtmek kaydıyla ara ve uç ürün üretme şartını içeren ihaleler yapılabilecektir.
Havza madenciliğini geliştirmek ve jeolojik yapıyı aydınlatmak amacıyla yeni oluşturulan alanlar ile herhangi bir sebeple hükümden düşmüş, terk edilmiş veya taksir edilmiş sahalarda, alan sınırlamasına bakılmaksızın birleştirilerek ihale edilebilecektir. Mevcut Kanunda ihalede talibi çıkmayan sahalar otomatik olarak aramalara açık hale gelmekte iken önerilen düzenleme ile talibi çıkmayan sahalar yeniden ihale edilecektir.
MADDE 16- Birden fazla sahada görev yapabilecek teknik nezaretçilik sistemi terk edilerek, her sahada bir maden mühendisinin görev yapacağı daimi nezaretçilik uygulaması getirilecektir. Küçük işletmeler olan kaynak tuzlaları bu uygulamadan muaf tutulacaktır.
MADDE 17- Çevre ile uyum çalışmasının Hazinenin özel mülkiyetindeki yerler ile Devletin hüküm ve tasarrufu altındaki yerlerde yapılması halinde uygulamanın usul ve esasları, Maliye Bakanlığı ile müştereken belirlenecektir.
MADDE 18- Mevcut Kanunda yer alan teminat sistemi kaldırıldığından teminat iratları da kaldırılmış, bu nedenle teminat iradı yerine idari para cezası uygulanacaktır.
MADDE 19- İşletme izni olan ruhsatlara geçici tatil verilebilecek, geçici tatil alan ruhsatlara sadece geçici tatil süresince üretim yapmama nedeniyle iptal edilmeme muafiyeti sağlanacak, Kanunun diğer yükümlülüklerine tabi olacaktır.
MADDE 20- İşletme ruhsat sahasında ve/veya mücavirinde kurulacak tesislerde kullanılması zorunlu olan alt yapı hizmetlerinin yapılması sağlanacaktır.
MADDE 21- VI.Grup maden ruhsatlarının IV.Gruba aktarılması nedeniyle şekli düzenleme yapılmıştır. Ayrıca, MTA’dan ruhsat bedeli alınacaktır.
MADDE 22- TTK Genel Müdürlüğüne ait maden ruhsatları için ruhsat bedeli alınmayacak, ancak özel idare payının yanı sıra köylere hizmet götürme birliği payı alınacaktır.
MADDE 23- Bor tuzları için Eti Maden İşletmelerine diğer madenlerdeki Belediye Kanununa göre ödenmesi gereken belediye paylarından farklı ve daha yüksek bir bedel uygulaması getiren Maden Kanununun 6. ek maddesi yürürlükten kaldırılarak bor madenleri de belediye payları yönünden diğer madenlerdeki gibi genel uygulamaya tabi olacaktır.
Ruhsat sahipleri ile üçüncü kişiler arasında yapılan rödövans sözleşmeleri üç ay içinde MİGEM’e bildirilecek, aksi halde madencilik faaliyetleri durdurulacaktır.
Kamu kurum ve kuruluşları dışında yer altı kömür işletmelerinde rödövans sözleşmesi kaldırılacaktır.
MADDE 24- Kanunun uygulanmasına ilişkin yönetmelik çıkarma yetkisi verilmiştir.
Ayrıca, iş sağlığı ve güvenliğini ilgilendiren ve işletme projesinde yer alması zorunlu olan yapısal ve teknik hususlarla ilgili yönetmeliklerde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının uygun görüşü alınacaktır.
MADDE 25- Tasarıya konulan geçici maddeler ile; Mevcut ruhsatların ruhsat bedellerinin tamamlanması ve teminatların ruhsat bedeline dönüştürülmesi ile ilgili usul ve esaslar belirlenecektir. Ayrıca, ruhsat teminatıyla ilgili bitmemiş işlemler sonuçlandırılacaktır.
Mevcut Kanunun 24. maddesinin onbirinci fıkrası gereğince diğer kamu kurum ve kuruluşlarından alınması zorunlu izinleri süresi içinde getiremeyen ruhsatların yürütülmesi sağlanacaktır.
Mevcut rödövans sözleşmelerinin, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren üç ay içinde Genel Müdürlüğe verilmesi zorunlu olacak, aksi takdirde madencilik faaliyetleri durdurulacaktır. Yer altı kömür madenciliğine dair rödövans sözleşmeleri sona erdirilmeyen ruhsat sahalarının süre uzatım talepleri kabul edilmeyecektir.
Müracaatı yapılmış ancak işlemleri tamamlanmamış, harç ve ruhsat teminatları yatırılmamış ruhsat müracaatlarına ilişkin üç ay içerisinde ruhsat bedelinin ödenmesi halinde, ruhsat işlemleri müracaat tarihindeki mevzuat hükümlerine göre tamamlanacaktır.
Mevcut ruhsat sahasında daimi nezaretçi atanması en geç bir yıl içinde yapılacak, teknik nezaretçinin istifa etmesi veya azledilmesi halinde ise daimi nezaretçi derhal atanacaktır. Aksi halde 30.000 TL idari para cezası verilecek, maden işletme faaliyetleri durdurulacaktır.
Yürürlükteki VI. Grup ruhsatlar IV. Grup olarak ruhsatlandırılacaktır.
Mevcut kalker, kalsit ve dolomit ruhsatlarına talep halinde alan sınırlaması getirilerek ve 100 hektardan büyük ruhsatların 100’er hektar halinde ruhsatlandırılması yapılacaktır.
Mevcut işletme ruhsatlarının süre yönünden kazanılmış hakları korunacaktır.
MADDE 26- Harçlar Kanunundaki “maden harçları” ile ilgili bölüm kaldırılacaktır.
MADDE 27- Ekli listede yer alan 1 daire başkanı ve 10 şube müdürü kadrosu ihdas edilecektir.
MADDE 28- Yürürlük maddesidir.

MADDE 29- Yürütme maddesidir.

 

 


 

  Haber Ara