Ek Form- 2

 

 İLK MÜRACAAT TAAHHÜTNAMESİ VE BELGELERİ

ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞINA

(Maden İşleri Genel Müdürlüğü)

 

3213 sayılı Maden Kanunu kapsamında yaptığım “ruhsat/sertifika müracaatı” sonucunun, Maden İşleri Genel Müdürlüğü ilan panosundan müracaat tarihinde ilan edileceğini ve müracaat sonucunu buradan öğreneceğimi, bu ilanın dışında, tarafıma başka bir bildirimin yapılmayacağını,

Yapmış olduğum müracaatımın hak kazanması durumunda, müracaat gününden itibaren  iki ay içinde ruhsat harç ve teminatını yatırarak aşağıdaki belgelerimin asıllarını Genel Müdürlüğe vermemin zorunlu olduğunu, aksi takdirde 3213 sayılı Maden Kanunu gereği  hakkımın  sona erdiğini bildiğimi, 

Gerçek  kişiler

Tüzel kişiler

a)     T.C. kimlik numarası beyanı,

b)     Onaylı imza beyanı,

c)     Ruhsat harcının yatırıldığına dair belge,

ç)     Ruhsat  teminatının yatırıldığına dair belge,

d)     Ön inceleme raporu,

e)     Maden arama projesi, 

f)     Mali yeterlilik belgeleri.

 

 

 

    a)  Şirketin kuruluş  statüsünü ve son yönetimini  gösterir  Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi,

    b)   Şirketin bağlı olduğu vergi dairesi, ili ve vergi numarasını gösterir belge,

     c ) Yönetimin  onaylı imza sirküleri,

     ç)  Ruhsat harcının yatırıldığına dair belge,

     d)   Ruhsat  teminatının yatırıldığına dair belge,

     e)   Ön inceleme raporu,

     f)  Maden arama projesi,  

 g)  Mali yeterlilik belgeleri.

Not: I (b) ve II (a) Grubu işletme ruhsatı müracaatlarında; gerçek kişiler için d, e, f, tüzel kişiler için ise e, f ve g bendinde yer alan belgeler dışındaki yukarıdaki belgelerle birlikte işletme ruhsat talep harcı, işletme ruhsat teminatı, işletme ruhsat harcı ve işletme projesinin müracaatı takip eden günden başlayan iki ay içinde verilmesi zorunludur.

                Yukarıda sayılan belgeleri verdiğim tarihten sonraki iş günü ruhsatımın hazırlanarak sicile işlenip yürürlüğe gireceğini, yürürlülük tarihinin 3213 sayılı Maden Kanunu gereği  mali ve teknik  yükümlülüklerin  yerine getirilmesi için  başlangıç tarihi olduğunu bildiğimi,

Ruhsatımı/Sertifikamı aldıktan sonra 3213  sayılı  Maden Kanununun uygulanması ile ilgili bütün tebligatların yapılacağı yazışma adresim aşağıda verilmiş olup, adres değişikliğimi bildirmediğim takdirde bu adresime yapılan tebligatların tarafımdan tebellüğ edilmiş sayılacağını,

Maden Kanununun 6 ncı maddesinde belirtilen Devlet memuru, diğer kamu görevlisi Genel Müdürlüğün merkez ve taşra teşkilatında çalışan yevmiyeli ve mukaveleli personeli olmadığımı, daha sonra aksinin tespit edilmesi halinde ruhsatın iptal edileceğini,(*)  

Talep edilen alanın hak sağlamaya müsait olan kısmının ilgili kurumlar tarafından Genel Müdürlüğe bildirilen; özel çevre koruma bölgeleri, millî parklar, yaban hayatı koruma ve geliştirme sahaları, muhafaza ormanları, 4/4/1990 tarihli ve 3621 sayılı Kıyı Kanununa göre korunması gerekli alanlar, 1 inci derece askeri yasak bölgeler, 1/5000 ölçekli imar planı onaylanmış alanlar, 1 inci derece sit alanları, Karayolları Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkındaki Kanunda belirtilen alanlar ile madencilik amacı dışında tahsis edilen ve Genel Müdürlük tarafından uygun görüş verilen elektrik santralleri, organize sanayi bölgeleri, petrol, doğal gaz ve jeotermal boru hatları gibi yatırım alanları içinde hak sağlaması halinde, iki ay içinde harç ve teminatın yatırılmasından sonra bu alanlara ilişkin ilgili kurumlardan izin alınması için müracaat edeceğimi, iki aylık süre içerisinde harç ve teminatın tam olarak yatırılmaması halinde bu alanın müracaatlara açık hale geleceğini, bu süre içinde izin almam durumunda yukarıdaki diğer belgeler ile ön inceleme raporu, mali yeterliliği içeren maden arama projesi ve izin alındığına dair belgelerin eksiksiz olarak Genel Müdürlüğe verilmesinin zorunlu olduğunu, aksi takdirde, ilgili kurumlardan izin alınması için verilen bir yıllık sürenin sonunda müracaatımın reddedileceğini, müracaat edilen alanın bir kısmının yukarıda yer alan alanlarla çakışması halinde, çakışan alan dışındaki serbest alana ilişkin olarak yukarıda yer alan hükümlere göre işlem yapılacağını, aksi halde, çakışan alan dışındaki serbest alanın iki aylık süre sonunda müracaatlara açık hale geleceğini,  çakışan alanla ilgili olarak iki aylık süre içinde harç ve teminatın yatırılmasını müteakip gerekli izinlerin alınması için tarafıma bir yıl süre verileceğini, bu alan için gerekli iznin alınması halinde yukarıdaki diğer belgeler ile ön inceleme raporu, mali yeterliliği içeren maden arama projesinin Genel Müdürlüğe verilmesi durumunda ruhsat düzenleneceğini, aksi takdirde, ilgili kurumlardan izin alınması için tarafıma verilen bir yıllık sürenin sonunda, müracaatın çakışan alanla ilgili kısmının reddedileceğini,   

kabul ve taahhüt ederim.       

 

                                                                                                                                                          Tarih: …./…/……

  ADRES:                                                                                                                                                                 Adı, soyadı

                     İmzası

..........................................................

..........................................................

Telefon:.............................................

Faks    : .............................................

e-posta:……………………………..

 

 Not: Müracaat sahibinin Genel Müdürlükte başka bir işlem için onaylı belgelerinin bulunması, müracaat sahibinin bu hususu dilekçesinde beyan etmesi ve yapılan kontrolde  teyit edilmesi durumunda (a), (b) ve (c) bentlerinde belirtilen belgelerin örneklerinin verilmesi yeterlidir.  

(*) Gerçek kişilerin yapacağı beyanlar için geçerlidir.